Zdravá škola - 2014

     Obsah projektu jednoznačně vychází ze školního vzdělávacího programu Škola pro život a naplňuje jej. Myšlenka zařazení do projektu Zdravá škola je jenom logickým vyústěním naší práce a našeho snažení. Na jaře v roce 2010 jsme projekt úspěšně obhájili a zařadili jsme se do sítě Zdravých škol. Realizátorem projektu se stal celý pedagogický sbor, týmově jsme se pokusili shrnout do projektu naše společné podněty a nápady, o kterých jsme přesvědčeni, že přispějí ke zkvalitnění výchovného i vzdělávacího procesu v naší škole.

     Prvním pilířem prováděcího plánu na školní rok 2013/2014 je vytváření pohody věcného prostředí. V rámci tohoto bodu bychom se chtěli zaměřit na školní jídelnu, konkrétně na estetické vylepšení interiéru, tzn. novou malbou, dovybavení novými židlemi vyhovujícím různým věkovým kategoriím. Jelikož tento prostor slouží každodenně ke stravování 90% žáků školy a zaměstnanců, podle finančních možností si zaslouží zmodernizovat. V rámci zkvalitnění přípravy jídel zapracoval na konci roku 2013 i zřizovatel. Uspěli jsme se žádostí na nákup konvektomatu, dále zřizovatel zakoupil tři nové pracovní stoly a tyčový mixér.

     V rámci druhého pilíře pohoda sociálního prostředí se zaměříme na sadu na sebe navazujících přednášek, besed a celoškolních projektů na téma zdravý životní styl. Využijeme odborníky z nadačních fondů a Národní sítě podpory zdraví. Akce nebudou jenom pro žáky školy, ale počítáme s účastí dětí z mateřské školy, rodičů a široké veřejnosti. Pro učitele výchovy ke zdraví a školního metodika prevence plánujeme také další vzdělávání v rámci zdravého životního stylu.

     V kapitole smysluplnost výuky se zaměříme na prevenci v rámci formování zdravého životního stylu – projekty, pohybové aktivity a zdravé svačiny ve škole. Na základě ankety mezi žáky bychom po dohodě s kuchařkami školní jídelny vyzkoušeli týden zdravých svačin. Podle zájmu žáků a rodičů se nebudeme bránit pokračování. Také plánujeme realizovat pohybové aktivity – pro starší dívky aerobic maraton se zkušenou cvičitelkou, pro starší hochy bruslení na stadionu, pro mladší žáky cvičení s rodiči. V rámci prevence plánujeme realizovat tři celoškolní na sebe navazující projekty, které budou zakončeny akcí pro rodiče a veřejnost – Dnem zdravé výživy ve škole spojeným s ochutnávkou zdravých pokrmů, které připraví žáci školy a děti mateřské školy. Den zdravé výživy by měl samozřejmě proběhnout v upravených prostorách školní jídelny a měl by být pomyslnou tečkou za celým projektem.

     Celý projekt zároveň přispěje k naplňování posledního pilíře škola jako kulturní a vzdělávací středisko obce. Daří se nám zavádět jednak aktivity etické výchovy, jednak prvky komunitní školy. Konkrétně řečeno ve škole probíhá bodystyling a taneční aerobic pro ženy, cvičení jógy pro ženy, cvičení pro děti z mateřské školy.

     Náš projekt vychází z Programu Zdraví 21 v Kraji Vysočina a následně z prováděcího plánu projektu Zdravá škola ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová na školní rok 2013/2014.

Projekt jsme nazvali „Proč to nezkusit zdravěji?“ a v březnu 2013 byl projekt podpořen částkou 60.000,- Kč, t. 60 % krajské dotace, 40.000,- Kč, tj. 40 % je vklad školy jako žadatele. Celý projekt byl velmi úspěšný a přínosný hlavně ze dvou důvodů – jednak se do něho postupně zapojovali všichni žáci a zaměstnanci školy, jednak jde o systematicky promyšlený soubor akcí i s ukázkami práce pro rodiče a veřejnost.

Zde nabízíme přehled všech aktivit, které jsme v rámci projektu realizovali:

 • pohybové aktivity – dvakrát bruslení na Zimním stadionu v Chotěboři, čtyřhodinový aerobic maraton s Veronikou
 • besedy, přednášky a hry pro žáky školy na téma zdravý životní styl vedené odborníky
 • vzdělávání pedagogických pracovníků – všichni absolvovali 40 hodinový zdravotnický kurz organizovaný Českým červeným křížem
 • nové stoly a židle ve školní jídelně
 • celoškolní projekt Den zdravé svačiny – každá třída si připravila dvě zdravé svačiny, které prezentovala ostatním, potom si žáci zvolili v anketě pět zdravých svačin
 • Týden zdravých svačin – týdenní zkouška a ukázka toho, jak se dá připravit pestrá svačina, celý týden paní kuchařky společně s paní uklízečkami pečlivě připravovaly pro celou školu svačiny
 • Den zdravé výživy – vyvrcholení celého projektu na odpolední ukázce kuchařského umění žáků od prvního po devátý ročník, tentokrát jsme vařili z regionálních potravin typických pro náš kraj – brambor, jablek a mrkve
 • Naše kuchařka vydaná u příležitosti Dne zdravé výživy
 • zlepšení estetického prostředí ve školní jídelně - nákup nového nábytku pro žáky - stolů a židlí

A jak vidí celý projekt žáci, rodiče, zřizovatel a ostatní, kteří se na projektu podíleli?

 • bruslení:

- Žáci z nižších tříd si bruslili jen tak, my starší jsme hráli hokej, rádi bychom si akci zopakovali i letos. (Honza Janeček, IX. třída)

- Hráli jsme hokej, závodili na bruslích nebo si jen tak jezdili. Líbilo se mi, jak kluci z 2. stupně hráli hokej na velké brány. (Denisa Bruknerová a Kateřina Luňáčková, V. třída)

- Příští rok bychom si přáli bruslení opakovat, těšíme se! (Pavel Zvolánek, VII. třída)

 • Týden zdravých svačin:

- Myslím, že týden vyšel na jedničku, pro mě příjemné zpestření (Michal Strašil, IX. třída)

 • aerobic maraton:

- Zrovna ten den svítilo sluníčko a my jsme se učily aerobické kroky a posilovaly. Na závěr jsme i zdravě posvačily. Celá akce byla super! (Nela Bartušková a Ludmila Bencová, V. třída)

- Myslím si, že taková akce se musela líbit i ostatním holkám stejně jako mně. (Iva Josková, IX. třída)

- Vzpomínám si na jméno jednoho cviku, jmenoval se kik. Moc se nám líbilo, že se zúčastnily i paní učitelky, pěkně jsme si protáhly těla. (K. Hiblbauerová, IV. třída)

- Cvičení probíhalo v různých polohách, báječně jsme se bavily. (Pavlína Andresová, IV. třída)

 • nový nábytek ve školní jídelně:

- Když jsme v pondělí přišli na oběd, úplně jsme se divili – strašně moc se nám líbily stoly a židle, taky se nám lépe jedlo, židličky jsou pohodlné (čtvrťáci)

 • Den zdravé výživy:

- Velice zdařilá akce, která by se měla stát tradicí a oslovovat stále více širokou veřejnost tak jako dnes, potěšil mě zájem veřejnosti. (Mgr. Otto Hájek, starosta městyse)

- Přesvědčili jsme se, že děti rády vaří, jsou spokojené s výsledkem a těší nás, s jakou radostí se nám pochlubily s tím, co společně připravily. (rodiče třeťáků a osmáků)

 • kurz ZZA – zdravotník zotavovacích akcí pro učitele:

            - Kurz ZZA, který absolvovali všichni pedagogičtí pracovníci naší školy v přípravném týdnu, je bezesporu velmi přínosný, ačkoliv přáním nás                       všech     je,abychomsvízelných situací s ohrožením zdraví či dokonce života řešili co nejméně (Jana Žáková, 2. st.)

A jak celý projekt vidím já jako ředitelka? Jednoznačně oceňuji aktivitu a elán všech „článků dlouhého řetězu základní školy“ – žáků, učitelů, vychovatelky školní družiny, uklízeček a kuchařek. Naprosto všichni přispěli k tomu, že jsme celý projekt úspěšně absolvovali. Těší mě, že z celkového počtu podaných žádostí o dotaci v celém Kraji Vysočina uspělo celkem 26 škol, z toho z okresu Havlíčkův Brod pouze dvě školy – a z toho ta jedna je právě ta naše. Za to vám všem upřímně děkuji!

Martina Brychtová