Učíme etickou výchovu

                

V březnu 2013 vyhlásilo MŠMT rozvojový program Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách. Cílem programu je zvyšování kvality vzdělávání, a to jak prostřednictvím vzdělávacího obsahu, tak změnou sociálního klimatu na škole, zavádění prvků etické výchovy do všech vzdělávacích oblastí.

V souvislosti se zavedením Etické výchovy jako doplňujícího oboru RVP máme zapracovanou etickou výchovu ve vlastním Školním vzdělávacím programu jako integrovanou do jiných předmětů na 1. i 2. stupni. Na základě toho absolvovali všichni pedagogičtí pracovníci v roce 2010 úvodní seminář Praktická aplikace projektu Etická výchova akreditovaný MŠMT pod číslem 3418/10-25-40.  Jsme zapojeni v několika dalších projektech a všechny mají společné cíle velmi úzce související s principy etické výchovy – prohlubují spolupráci, kooperaci, stanovují jasná pravidla hry v týmu, zkvalitňují vzájemnou komunikaci, rozvíjejí a posilují vrstevnické vztahy, zlepšují sociální vztahy, kladou důraz na individuální přístup k žákům a pozitivní hodnocení druhých a na bezpodmínečné přijetí žáků a připisování pozitivních vlastností, učí empatii a pomáhají začleňovat rodiče do života školy.  

Celý projekt je financován MŠMT a realizován od září 2013 do prosince 2013, proinvestovány byly veškeré finanční prostředky dotace, tzn. 60.905,- Kč.

Hlavní výstupy projektu Učíme etickou výchovu:

  • pět čtyřhodinových seminářů  na tato témata: Emoce a škola, Motivace žáků, Spolupráce pedagoga s rodiči, Práce s odměnou a tresty ve škole,  Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjádření pozitivních očekávání – podpořeno celkem 11 učitelů ZŠ, 1 vychovatelka školní družiny, výstupem jsou osvědčení o absolvování seminářů DVPP, vyškolení pedagogové si prohloubí vzdělání a rozšíří kompetence v oblasti etické výchovy (více ve fotogalerii), veškeré vzdělávání zajišťovalo Etické fórum ČR, více na www.etickeforumcr.cz
  • slavnostní zahájení školní docházky pro žáky 1. ročníku a jejich rodiče
  • vánoční besídka a vánoční výstava pro rodiče a veřejnost
  • výroba propagačních materiálů školy
  • nákup učebnic etické výchovy pro žáky, odborné literatury pro učitele
  • nákup učebních pomůcek pro žáky (komunitní kruhy, tzn. pomůcky pro zážitkové vyučování)