Podpora zdravého životního stylu ve školách v Kraji Vysočina

Od září 2014 jsme zapojeni jako jedna ze 13 partnerských škol v projektu Podpora zdravého životního stylu ve školách v Kraji Vysočina, jehož hlavním cílem je podpora základních a středních škol v Kraji Vysočina v oblasti zdravého životního stylu a dopravní výchovy.
Projekt je realizován prostřednictvím 4 klíčových aktivit, ve kterých:

  1. budou proškoleni učitelé a obdrží mnoho metodických a výukových materiálů a her zaměřených na zdravý životní styl, které budou v průběhu projektu používat ve své pedagogické praxi
  2.  se budou žáci vzdělávat v dopravní výchově novými metodami, zaměřenými hlavně na praktický nácvik v provozu
  3. budou žákům nabídnuty různé formy pohybových aktivit
  4. budou zapojené školy sdílet zkušenosti se zařazováním nových aktivit do činnosti školy, budou se vzájemně setkávat za odborné podpory členů Krajského koordinačního týmu Škol podporujících zdraví, budou předávat svoje zkušenosti (např. na konferencích) ostatním školám Kraje Vysočina

Naše škola se přihlásila k realizaci těchto aktivit:

  1. Zdraví nás baví – v rámci této části proběhla v naší škole 11. 11. 2014 tzv. hra o zdraví pro žáky 3., 4. a 7. ročníku. Jedná se o interaktivní hru, kdy na 4 stanovištích probíhá volná diskuse s dětmi, hravou formou se odborníci snaží sdělit informace o významu zdravého životního stylu. Atraktivním, poutavým a zejména aktivním způsobem osloví děti ve věku, kdy lze velmi významně ovlivnit jejich chování, návyky a způsob život a zodpovědnost za své zdraví i zdraví druhých. A co všechno si žáci během hry o zdraví vyzkoušeli? Doplňovat správné typy potravin do potravinové pyramidy, porovnat stupeň nebezpečnosti různých typů závislostí, uvědomit si vlastní zodpovědnost na svoje zdraví. Jelikož hru vedou zkušení odborníci ze Státního zdravotního ústavu v Jihlavě, budou zpracovány i metodické a pracovní listy pro žáky, se kterými mohou pracovat v průběhu celého školního roku. Závěr celé hry je věnován tomu nejdůležitějšímu, co každý může podle svých schopností udělat pro své zdraví – pohybu, a jak jinak si ho vyzkoušet než ihned na místě – cvičením sestavy, která určitě všechny bavila.
  2. Pohyb nás baví - cílem aktivity je nabídnout co největšímu počtu žáků mimoškolní pohybové aktivity dle jejich zájmu ve školních tělocvičnách, hřištích, nebo v přírodě, vzhledem k omezené výši finančních prostředků však byly finančně podpořeny pouze tři kroužky – přírodovědně – sportovní, stolní tenis a karate, zároveň bylo zakoupeno drobné sportovní vybavení dle jejich požadavků
  3. Bezpečně na cestě – projekt zaměřený na dopravní výchovu
  4. Síťování škol - cílem aktivity je setkávání základních a středních škol při programech zaměřených na zdravý životní styl, mohou se zapojit školy, které ukážou příklad dobré praxe jak z vyučovacích hodin, z družin, tak i z mimoškolních aktivit, z těchto setkávání vznikne "Zásobník nápadů" jako inspirace pro ostatní školy.