Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (II. etapa)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje plaveckou výuku žáků základních škol, která je v našem státě organizována již od konce šedesátých let. Tato dlouhodobá a systematická činnost prokázala nejen svoji životaschopnost, ale především účelnost a prospěšnost, protože téměř úplně odstranila chybějící plavecké dovednosti žáků základních škol. Cílem vyhlášeného rozvojového programu je podpořit výuku plavání na 1. stupni základních škol všech zřizovatelů zařazených v rejstříku škol a školských zařízení v rámci povinné školní docházky.

Účelem rozvojového programu je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která bude určena na dopravu žáků 1. stupně základní školy z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět, včetně přístavných kilometrů a čekací doby v rámci České republiky. Dotace tedy pokryje celou platbu za tuto dopravu, která bude fakturována dopravcem.

V ŠVP naší školy máme zařazený plavecký výcvik do dvou ročníků (3., 4.), a to vždy tak, aby ve dvou po sobě jdoucích letech každý žák absolvoval 40 hodin výuky plavání.