VÝCHOVNÝ PORADCE

Činnost výchovného poradce se řídí Zákonem č. 561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
Vyhláškou č. 72/ 2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních / novelizace 116/2011 /,
Vyhláškou č. 73/ 2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
/ novelizace 147/ 2011 / a Vyhláškou č. 27/ 2016 Sb.

Činnost výchovného poradce na základní škole je zaměřena především na tyto oblasti:

a) v oblasti kariérového poradenství -  vede žáky k výběru vhodného povolání, tj. monitoruje zájmy, spolupracuje s Úřadem práce, zajišťuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky, zprostředkovává informace (osobně, nástěnka, brožury, internet, účast na burzách SŠ, schůzky s rodiči, tematické exkurze v rámci jednotlivých předmětů ), zajišťuje žákům formuláře přihlášek na SŠ a zápisové lístky

b) v oblasti práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - aktualizuje kartotéku, spolupracuje s PPP a SPC, s třídními učiteli a rodiči při tvorbě individuálně-vzdělávacích plánů

c) v oblasti prevence rizikového chování - spolupracuje na tvorbě Minimálního preventivního programu, provádí konkrétní opatření v prevenci, zajišťuje  různé aktivity, přednášky, konkrétně řeší případné požívání návykových látek, kyberšikanu

d) v oblasti prevence školní neúspěšnosti - spolupracuje s třídními učiteli při hledání příčin neúspěchu, na jejich odstraňování a nápravě stavu

e) v oblasti péče o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků - prověřuje podněty pro vyšetření žáka s projevy nadání a mimořádného nadání

f) v oblasti dlouhodobé péče o žáky s výchovnými či výukovými obtížemi - spolu s ostatními pegagogy, popř. odbornými pracovníky spoluvytváří předpoklady pro jejich nápravu

g) v oblasti metodické podpory - usiluje o aplikaci psychologických a sociálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.

 

KONZULTAČNÍ HODINY PRO ŽÁKY I RODIČE VÁM VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/ 2020 NABÍZÍM OD 15. 10. 2019
KAŽDÉ ÚTERÝ V DOBĚ OD 14, 30 DO 15,30 HODIN. JANA ŽÁKOVÁ, VP
SLEDUJTE, PROSÍM, AKTUÁLNĚ TUTO STRÁNKU.

Infomace o přijímacím řízení na SŠ a konzervatoře jsou vyvěšeny na webu www.msmt.cz/přijímací řízení.
Žáci 9. ročníku budou včas, průběžně a kompletně infomováni.
Sledujte aktuální informace v médiích.

 

Upozornění pro rodiče předškoláků

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy,
ale se zrušením některých tradičních postupů. Zápisy se uskuteční v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020.

Vzhledem k mimořádným opatřením však situace vyžaduje
organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.  Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situace osobně do školy nebo poštou. To umožňuje § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů.
Po ukončení mimořádných opatření doporučuje ministerstvo školství uspořádat setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy (tedy motivační část). V takovém případě už samozřejmě nebude součástí zápisu.

V ZŠ Havlíčkova Borová proběhne předání dokumentů následovně:
v úterý 14. 4. 2020 od 8 – 10 hodin
ve středu 15. 4. 2020 od 10 – 12 hodin
ve čtvrtek 16. 4. 2020 od 12 – 14 hodin
V kterýkoliv z uvedených časů se zákonný zástupce osobně dostaví do budovy ZŠ, kde formální část zápisu společně / s dodrženými hygienickými požadavky / provedeme.
S sebou vezměte rodný list dítěte, popř. odborné posudky, budete – li žádat o odklad školní docházky.

Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se
v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

                                       Mgr. Martina Brychtová, ŘŠ a Mgr. Jana Žáková, VP

 

Mohu vás ujistit, že jsem zavázána k dodržování pravidla respektování důvěrnosti, které chrání osobní sdělení. Jedinou výjimkou z pravidla respektování důvěrnosti je bezprostřední ohrožení života nebo zdraví člověka, podezření na zneužití, zanedbávání nebo soudní výzva k podání informace.