VÝCHOVNÝ PORADCE

Činnost výchovného poradce se řídí Zákonem č. 561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
Vyhláškou č. 72/ 2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních / novelizace 116/2011 /,
Vyhláškou č. 73/ 2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
/ novelizace 147/ 2011 / a Vyhláškou č. 27/ 2016 Sb.

Činnost výchovného poradce na základní škole je zaměřena především na tyto oblasti:

a) v oblasti kariérového poradenství -  vede žáky k výběru vhodného povolání, tj. monitoruje zájmy, spolupracuje s Úřadem práce, zajišťuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky, zprostředkovává informace (osobně, nástěnka, brožury, internet, účast na burzách SŠ, schůzky s rodiči, tematické exkurze v rámci jednotlivých předmětů ), zajišťuje žákům formuláře přihlášek na SŠ a zápisové lístky

b) v oblasti práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - aktualizuje kartotéku, spolupracuje s PPP a SPC, s třídními učiteli a rodiči při tvorbě individuálně-vzdělávacích plánů

c) v oblasti prevence rizikového chování - spolupracuje na tvorbě Minimálního preventivního programu, provádí konkrétní opatření v prevenci, zajišťuje  různé aktivity, přednášky, konkrétně řeší případné požívání návykových látek, kyberšikanu

d) v oblasti prevence školní neúspěšnosti - spolupracuje s třídními učiteli při hledání příčin neúspěchu, na jejich odstraňování a nápravě stavu

e) v oblasti péče o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků - prověřuje podněty pro vyšetření žáka s projevy nadání a mimořádného nadání

f) v oblasti dlouhodobé péče o žáky s výchovnými či výukovými obtížemi - spolu s ostatními pegagogy, popř. odbornými pracovníky spoluvytváří předpoklady pro jejich nápravu

g) v oblasti metodické podpory - usiluje o aplikaci psychologických a sociálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.

 

KONZULTAČNÍ HODINY PRO ŽÁKY I RODIČE VÁM VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/ 2020 NABÍZÍM OD 15. 10. 2019
KAŽDÉ ÚTERÝ V DOBĚ OD 14, 30 DO 15,30 HODIN. JANA ŽÁKOVÁ, VP
SLEDUJTE, PROSÍM, AKTUÁLNĚ TUTO STRÁNKU.

Infomace o přijímacím řízení na SŠ a konzervatoře jsou vyvěšeny na webu www.msmt.cz/přijímací řízení.
Žáci 9. ročníku budou včas, průběžně a kompletně infomováni.

Zápis k povinné školní docházce je připraven na pondělí 20. dubna 2020. Rodiče obdrží pozvánku a všechny formuláře prostřednictvím MŠ.

 

Mohu vás ujistit, že jsem zavázána k dodržování pravidla respektování důvěrnosti, které chrání osobní sdělení. Jedinou výjimkou z pravidla respektování důvěrnosti je bezprostřední ohrožení života nebo zdraví člověka, podezření na zneužití, zanedbávání nebo soudní výzva k podání informace.