Na základě rozhodnutí Rady městyse ze dne 8. 6. 2020 byl zřízen Klub dětí při ZŠ a MŠ Havlíčkova Borová pro žáky 3. – 5. ročníků.

Kapacita klubu dětí je 25 žáků.

Klub tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině, není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která ho odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním klubu je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky.

Odpočinkové činnosti
- mají odstranit únavu, zařazují se nejčastěji po obědě, popř. ráno pro žáky, kteří brzy vstávají a dále dle potřeby kdykoliv během dne, jde o klid na koberci, žíněnce, klidové hry a klidné zájmové činnosti, poslechové činnosti apod.
Rekreační činnosti
- slouží k regeneraci sil, převažuje v nich odpočinek aktivní s náročnějšími pohybovými prvky, hry a spontánní činnosti mohou být rušnější.
Zájmové činnosti
- rozvíjejí osobnost žáka, umožňují žákům seberealizaci i kompenzaci možných školních neúspěchů i další rozvoj pohybových dovedností a poznání, jde o řízenou kolektivní nebo individuální činnost, organizovanou nebo spontánní aktivitu.
Příprava na vyučování zahrnuje okruh činností související s plněním školních povinností
- jde o zábavné procvičování učiva formou didaktických her (včetně řešení problémů), ověřování a upevňování školních poznatků v praxi při vycházkách, exkurzích a dalších činnostech; získávání dalších doplňujících poznatků při průběžné činnosti družiny, např. vycházky, poslechové činnosti, práce s knihou a časopisy.

 vnitřní řád klubu dětí.pdf (679 kB)vnitřní řád klubu dětí.pdf (679 kB)vnitřní řád klubu dětí.pdf (679 kB)Vnitřní řád klubu dětí.pdf (679 kB)

Roční plán práce v klubu dětí.docx (21512)