VÝCHOVNÝ PORADCE

 

Činnost výchovného poradce se řídí Zákonem č. 561/ 2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
Vyhláškou č. 72/ 2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních / novelizace 116/2011 /,
Vyhláškou č. 73/ 2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů se specifickými vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
/ novelizace 147/ 2011 / a Vyhláškou č. 27/ 2016 Sb.

 

Činnost výchovného poradce na základní škole je zaměřena především na tyto oblasti:

a) v oblasti kariérového poradenství -  vede žáky k výběru vhodného povolání, tj. monitoruje zájmy, spolupracuje s Úřadem práce, zajišťuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky, zprostředkovává informace (osobně, nástěnka, brožury, internet, účast na burzách SŠ, schůzky s rodiči, tematické exkurze v rámci jednotlivých předmětů ), zajišťuje žákům formuláře přihlášek na SŠ a zápisové lístky

b) v oblasti práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami - aktualizuje kartotéku, spolupracuje s PPP a SPC, s třídními učiteli a rodiči při tvorbě individuálně-vzdělávacích plánů

c) v oblasti prevence rizikového chování - spolupracuje na tvorbě Minimálního preventivního programu, provádí konkrétní opatření v prevenci, zajišťuje  různé aktivity, přednášky, konkrétně řeší případné požívání návykových látek, kyberšikanu

d) v oblasti prevence školní neúspěšnosti - spolupracuje s třídními učiteli při hledání příčin neúspěchu, na jejich odstraňování a nápravě stavu

e) v oblasti péče o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků - prověřuje podněty pro vyšetření žáka s projevy nadání a mimořádného nadání

f) v oblasti dlouhodobé péče o žáky s výchovnými či výukovými obtížemi - spolu s ostatními pegagogy, popř. odbornými pracovníky spoluvytváří předpoklady pro jejich nápravu

g) v oblasti metodické podpory - usiluje o aplikaci psychologických a sociálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.

 

KONZULTAČNÍ HODINY PRO ŽÁKY I RODIČE

VÁM VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/ 2018 NABÍZÍM OD 7. 11. 2017 KAŽDÉ ÚTERÝ V DOBĚ OD 14, 30 DO 15,30 HODIN. JANA ŽÁKOVÁ, VP

 

Kompletní informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2017/ 2018
na odkazu MSMT-18744/2017-1